RĘCZNE PRACE TRANSPORTOWE NA BUDOWIE

RĘCZNE PRACE TRANSPORTOWE NA BUDOWIE

11 grudnia 2020 BHP W BUDOWNICTWIE 0
RĘCZNE PRACE TRANSPORTOWE NA BUDOWIE

Podczas wykonywania prac budowlanych wykonywane są ręczne prace transportowe,
które narażają układ mięśniowo- szkieletowy na uraz, wypadek lub wystąpienie
w przyszłości choroby. Nawet krótkotrwałe nieprawidłowo wykonywane 
ręczne prace transportowe mogą być przyczyną osłabienia organizmu
człowieka co przyczynić się może do spadku wydajności, złego samopoczucia, które ściśle
jest związane z większą możliwością popełniania błędów. 
Jak temu zapobiec?
Należy zwrócić uwagę na prawidłową organizację ręcznych prac transportowych podczas prac budowlanych.
Stosować należy sprzęt pomocniczy dobrany do rodzaju, masy, gabarytów do takiego sprzętu pomocniczego możemy 
zaliczyć pasy, chwytaki, palety, worki, big- bagi.
Kiedy ryzyko związane z ręcznymi pracami transportowymi urazu rośnie?
Za takie typowe niebezpieczne dla organizmu sytuacje związane z przenoszeniem ciężarów należy uznać:
-transportowany ciężar jest za ciężki,
-transportowany ciężar jest za duży,
-transportowany ciężar jest niemożliwy do utrzymania,
-transportowany ciężar jest niestabilny lub niewyważony,
-transportowany ciężar zasłania pole widzenia co naraża pracownika na upadek,
-transport jest zbyt wyczerpujący, wykonywany za długo lub za często,
-transport zmusza pracownika do dodatkowego zginania, skręcania lub 
 jednocześnie zginania i skręcania tułowia, 
-wymaga trzymania ramion ponad głową,
-wymaga powtarzania tych samych czynności,
-brak doświadczenia przy takich pracach,
-przebyte choroby układu mięśniowo szkieletowego,
-otyłość (brak predyspozycji),
-palenie tytoniu (ograniczona wydolność organizmu),
-ograniczona przestrzeń (zmusza do gwałtownych zmian a nawet niekontrolowanych 
 ruchów podczas przenoszenia), 
-niewłaściwa droga transportowa (śliska, nierówna, z ubytkami),
-niedostateczne oświetlenie.
ZASADY PRZY WYKONYWANIU RĘCZNYCH PRAC TRANSPORTOWYCH:
-zabronione jest ręczne przemieszczanie przedmiotów przez pomieszczenia schody,
korytarze, zbyt wąskie drzwi w stosunku do rozmiarów transportowanych przedmiotów,
jeżeli to stwarza zagrożenie wypadkowe,
-ostre, wystające elementy przedmiotów przenoszonych powinny być zabezpieczone 
w sposób zapobiegający powstawania urazów,
-masa ręcznie przenoszonych przedmiotów przez mężczyzn nie powinna przekraczać:
 a) 30kg przy pracy stałej, 
 b) 50kg przy dorywczej,
 c) 35kg- przy pracy stałej na wysokości i powyżej obręczy barkowej,
 d) 21kg- przy pracy dorywczej na wysokości i powyżej obręczy barkowej, 
-zabronione jest ręczne przemieszczanie przedmiotów o masie przekraczającej 30kg 
na wysokość powyżej 4m lub odległość przekraczającą 25m, 
-przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4m i masa 30kg,
powinno odbywać się zespołowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika 
przypadała masa nie przekraczająca:
a) 25kg- przy pracy stałej,
b) 42kg- przy pracy dorywczej, 
-niedopuszczalne jest zespołowe przemieszczanie przedmiotów o masie przekraczającej 500kg.

UŻYTE DEFINICJE:
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach
 transportowych poprzez prace dorywcze i sprzęt pomocniczy należy rozumieć:

-określenie ,,praca dorywcza” oznacza ręczne przemieszczanie przedmiotów,
 ładunków lub materiałów nie częściej niż 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas
 wykonywania tych prac nie przekracza 4 godzin na dobę,

 -określenie ,,sprzęt pomocniczy” oznacza środki mające na celu ograniczenie 
zagrożeń i uciążliwości związanych z ręcznym przemieszczaniem przedmiotów, 
ładunków lub materiałów oraz ułatwienie wykonywania tych czynności do środków
 tych zalicza się w szczególności liny, pasy, łańcuchy, zawiesia, dźwignie, 
chwytaki, rolki, kleszcze, uchwyty, nosze, kosze, legary, ręczne wciągarki i wyciągarki,
 krążki i wielokrążki linowe, przestawne pochylnie,taczki i wózki.


TRANSPORT ZA POMOCĄ WÓZKÓW, TACZEK:
Przy przemieszczaniu ładunku na wózku po pochylniach niż 5% 
masa ładunku łącznie z masą wózka nie może przekraczać 350 kg.
Masa ładunku przemieszczanego po terenie płaskim nie może przekraczać 450kg
 wraz z masą wózka.
Niedopuszczalne jest ręczne przemieszczanie ładunków na wózkach po pochylniach 
większej niż 8% oraz na odległość większą niż 200m.

WYMOGI DLA WÓZKÓW I TACZEK:
Wózki powinny zapewniać stabilność przy załadunku i rozładunku.
Wózki przemieszczane na szynach oraz wózki kołowe przemieszczane
 po pochylniach muszą być wyposażone w hamulce.
Sposób ładowania oraz rozmieszczania ładunków na wózkach, taczkach powinien
 zapewnić ich stabilność i równowagę podczas przemieszczania.
Przewożone przedmioty na wózkach nie mogą wystawać za obrys wózka
 i zasłaniać pola widzenia przewożącego je pracownika. 
Masa ładunku przemieszczanego na taczce, łącznie z masą taczki nie może przekraczać:
-100kg po twardej powierzchni,
-70kg po nawierzchni nieutwardzanej.
Zabronione jest przemieszczanie ładunku na taczce po pochylniach większych
 niż 8% oraz na odległość większą niż 200m.

WAŻNE:
Niedopuszczalne jest przenoszenie przez jednego pracownika 
materiałów ciekłych, gorących, żrących, albo o właściwościach szkodliwych dla zdrowia,
 których masa przekracza wraz z naczyniem przekracza:
a) 25kg dla mężczyzn
b) 10kg dla kobiet

Pracodawca ma obowiązek poprawić bezpieczeństwo i chronić zdrowie pracowników
 podczas ręcznych prac transportowych powinien:
-dążyć do zmniejszenia zakresu ręcznych prac transportowych,
-ocenić ryzyko zawodowe związane z wykonywaniem ręcznych prac transportowych,
 biorąc pod uwagę:
a) masę przemieszczanych przedmiotów,
b) warunki środowiska pracy,
c) organizację środowiska pracy,
d) indywidualne predyspozycje pracownika,
-przedsięwziąć właściwe środki aby to ryzyko zmniejszyć i gdzie to możliwe, 
zapewnić sprzęt pomocniczy odpowiednio dobrany, do masy i rodzaju 
przemieszczanych przedmiotów, umożliwiający bezpieczne i dogodne wykonywanie pracy.

Na każdym etapie prac budowlanych generowane są duże ilości gruzu, odpadów materiałów sypkich.                                                                       

Zanim zostanie usunięty gruz z budowy należy go przetransportować 
w wyznaczone miejsce.

                                                                                                                                                       

RĘCZNE PRACE TRANSPORTOWE NA BUDOWIE

NIEPRAWIDŁOWY TRANSPORT GRUZU

Gruz, materiały sypkie najlepiej aby były składowane w workach,
big- bakach, kontenerach.
Natomiast gruz wytwarzany na kondygnacjach obiektów najlepiej transportować za pomocą zsypów budowlanych.
Zsyp budowlany to nic innego jak podwieszona modułowa rura, przez którą zsypuje się gruz i pochodne gruzu.                                        Jest to jedno z najlepszych rozwiązań mających na celu ograniczenie ręcznych prac transportowych. 
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *