ORGANIZOWANIE UDZIELANIA POMOCY NA BUDOWIE

ORGANIZOWANIE UDZIELANIA POMOCY NA BUDOWIE

22 maja 2021 PIERWSZA POMOC 0

ORGANIZOWANIE UDZIELANIA POMOCY NA BUDOWIE

Prowadzenie robót budowlanych w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu wymusza znajomości stosowania zasad i stosowania odpowiednich środków wpływających na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia wszystkich uczestników procesu budowlanego.
Pracodawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higienę pracy w zakładzie pracy.
Ponadto Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia niezbędnych środków:
-udzielania pierwszej pomocy,
-wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
-zapewnienia łączności ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie, udzielania pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Biorąc pod uwagę specyfikę wykonywanych prac powyższe działania muszą być dostosowane do:
-rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
-liczby zatrudnionych pracowników,
-rodzaju i poziomu występującego zagrożenia.
Warunkiem prawidłowego zaprojektowania i wdrożenia systemu pierwszej pomocy w środowisku pracy jest odpowiednie zaangażowanie ludzi z odpowiednim poziomem wiedzy i umiejętnościami. Mając na uwadze odpowiedni poziom wiedzy należy tutaj mieć na uwadze specyfikę przedsiębiorstwa i zagrożenia w nim występujące. Planując takie działania należy uwzględnić warunki w jakich on będzie realizowany.

Realizowanie nałożonego obowiązku o poinformowaniu pracowników o wyznaczonych pracownikach do udzielania pierwszej pomocy.
Ponadto pracodawca ma obowiązek przekazywać pracownikom informacje o pracownikach wyznaczonych do:
• udzielania pomocy
• wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji
Obowiązek ten wynika z art. 2071 § 1 pkt 3.
Informację o wyznaczonych osobach do udzielania pomocy najlepiej przekazać w formie pisemnej listy. Należy tutaj zwrócić uwagę, że inne formy są również dopuszczalne.

Organizowanie systemu pierwszej pomocy.
W myśl § 44.1. pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku przy pracy oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności pracodawca powinien zapewnić:
1) punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na działanie toksyczne ;
2) apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy
2.Ilekroć, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów nasilenia zagrożeń.
3.Obsługa punktów apteczek, o których mowa w ust. 1, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.
4.W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracowników, o których mowa w ust.3.
5.Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z PN, i łatwo dostępne.
– rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.września 1977r. w sprawie ogólnych przepisów bhp.
System pierwszej pomocy musi być zorganizowany a określenie sposobu udzielania pomocy musi wynikać z wewnętrznych instrukcji, procedur. Natomiast opracowane wytyczne związane z udzielaniem pomocy lub postępowaniem w sytuacjach awaryjnych muszą być takie same dla wszystkich pracowników/podwykonawców i nie mogą z sobą kolidować.
Ilość wyznaczonych pracowników do udzielania pierwszej pomocy.
Na terenie inwestycji należy wyznaczyć taką liczbę przeszkolonych pracowników aby podczas wykonywania prac był obecny co najmniej jeden pracownik np. na brygadę blacharsko- dekarska, brygadę murarska i innych wykonywanych pracach.
Należy tutaj przewidzieć sposób realnego wykonania powierzonego zadania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *