Szkolenie BHP. Przepisy.

Szkolenie BHP. Przepisy.

20 września 2022 BHP BIAŁYSTOK 0

Co to jest szkolenie BHP?
Poprzez szkolenie BHP należy rozumieć określone w przepisach prawnych formę i rodzaj szkolenia wynikającego z przepisów prawa, które są nałożone obowiązkowo przez prawo na pracodawcę w celu ochrony życia i zdrowia pracownika. Szkolenie bhp stanowi zapewnienie pracownikowi wiedzy niezbędnej do bezpiecznego wykonywania pracy i m.in. postępowania w sytuacjach awaryjnych, w których może się znaleźć podczas wykonywania zadań zawodowych. Na podstawie opracowanych szczegółowych programów szkoleń.

REGULACJE PRAWNE:
Kodeks pracy stanowi, że pracownika nie można dopuścić do pracy bez szkolenia bhp wynika to z art. 237(3) § 1 K.p. Kodeksu pracy stanowi, że nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Należy tutaj uznać, że szkolenia stanowią zdobycie wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych do bezpiecznego wykonywania zadania zawodowego i jest w pewnym stopniu zobowiązaniem zawartym między pracownikiem a pracodawcą, przedsiębiorcą. Mają oni obowiązek zorganizować takie szkolenie a pracownik ma obowiązek je odbyć oraz zdać egzamin jeżeli rodzaj szkolenia tak stanowi. Pozytywnie zdany egzamin jest podstawą dopuszczenia pracownika do pracy.

Natomiast szczegółowe wytyczne i zakres szkoleń bhp określa rozporządzenie Ministra Pracy w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 204.1080.1860- Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:
Na podstawie art. 2375 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku- Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. 21, poz. 94 z póź. zm.) zarządza się co następuje:

§1. Zakres regulacji rozporządzenia:
Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwanego dalej ,,szkoleniem”;
2) zakres szkolenia;
3) wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia;
4) sposób dokumentowania szkolenia;
5) przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia.

RODZAJE SZKOLEŃ:
Szkolenia bhp wynikające możemy podzielić na dwie grupy:
1) szkolenie wstępne ogóle i instruktażu stanowiskowego.
Rodzaj szkolenia (wstępnego ogólnego)                                                                                                                                                                     

2)Szkolenia okresowe Bhp powinno odbywać się w następującym czasie:                                                                                      

CELE SZKOLEŃ BHP:
-wstępnego- celem szkolenia wstępnego bhp jest zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, zagrożeniami wystającymi na stanowisku pracy, zapoznanie z przepisami i zasadami pracy oraz sposobami bezpiecznego wykonywania pracy.

-instruktażu stanowiskowego- celem instruktażu jest przygotowanie pracownika do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku poprzez przekazanie:
– informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu,
-nabycie umiejętności wykonywania pracy na określonych stanowiskach w bezpieczny sposób,
-wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu powierzonej pracy.

 WAŻNE:
Podstawą przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego jest ocena ryzyka zawodowego przeprowadzona na poszczególnych stanowiskach pracy, z której powinno wynikać rodzaj oraz warunki wykonywania pracy, środki zapobiegawcze oraz stopień ryzyka.   

 

-szkolenia okresowego- celem jest przypomnienie i ugruntowanie wiedzy, a także zapoznanie pracownika z nowymi rozwiązaniami- organizacyjno- technicznymi w szczególności:
-przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy związane z wykonywaniem pracy,
-zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metody ochrony przed tymi zagrożeniami,
-postępowanie związane z wypadkiem i postępowania w sytuacjach awaryjnych.

 

Kto może przeprowadzić szkolenie BHP?
Szkolenie BHP przeprowadza zgodnie z § 10 ust. 2:
-pracownik służby bhp
-osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam
wykonuje zadania takie zadania,
-pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie BHP.

WAŻNE:
Wszystkie szkolenia BHP muszą odbyć się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Na podstawie programów szczegółowych dostosowanych do potrzeb uczestników szkolenia.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *