Bezpieczne prace przy wykopach.

Bezpieczne prace przy wykopach.

29 października 2022 BHP W BUDOWNICTWIE 0
Niebezpieczne wykopy

Prace przy wykopach są pracami niebezpiecznymi. Nawet płytkie wykopy stanowią zagrożenie upadku. Przyczyną takich zdarzeń jest pospiech, zaniedbania, brak wyobraźni. W inwestycjach budowlanych występują prace związane z wykonywaniem wykopów.
Wykonywanie wykopów polega na wybieraniu rożnymi metodami ziemi w celu prowadzenia dalszych prac np. wylania fundamentów.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów musi być sporządzona odpowiednia dokumentacja, z której powinno wynikać sposób wykonywania prac. Sporządzona na podstawie obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa.
Sporządzoną i skompletowaną dokumentację należy zapoznać pracowników przed wykonaniem tych prac. Ponadto dokumentacja taka jest kluczową wartością wskazującą sposób bezpiecznego wykonywanie prac. Jest również obroną dla osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo w przypadku kontroli lub niepożądanych zdarzeń.

Co warto wiedzieć przy prowadzeniu prac ziemnych- wybrane przepisy.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

 

§143.Projekt robót budowlanych.

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

§144.Bezpieczna odległość od sieci.
1. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:
-elektryczne,
-gazowe,
-telekomunikacyjne,
-ciepłownicze,
-wodociągowe,
-kanalizacyjne,
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej one mogą być być wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.
2.Bezpieczną odległość wykonywania robót, o których mowa w ust.1, ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.
3.W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.
4.Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębinie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie.

§145. Balustrady wokół wykopów.
1.W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnianych przy tych robotach należy wokół wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, o których mowa w § 15, ust. 2, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego

Brak balustrad wokół wykopu.

2.Poręcze balustrad, o których mowa w ust. 1, powinny znajdować się na wysokości 1,1m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1m od odległości od krawędzi wykopu.
3. Niezależnie od ustawień balustrad, o których mowa w ust. 1, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu.
4.W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o których mowa w § 3, teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1m od krawędzi wykopu.

 

 

§150.Wykopy wielkoprzestrzenne.
W czasie wykonywania koparką wykopów wielkoprzestrzennych należy wykonywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych.

 

 Wnioski:
Wymienione wybrane zagadnienia są nielicznymi wytycznymi zapewniającymi bezpieczne prowadzenie robót ziemnych. Niemniej jednak przed przystąpieniem do takich robót warto skonsultować się z ekspertem celem nadzoru nad wykonywanymi pracami.

 

Zagrożenia przy wykonywaniu wykopów.
Różnica poziomów podłoża powoduje upadek na niższy poziom dlatego podstawą jest prawidłowe zabezpieczenie wykopów.
Przygniecenie obsuwającymi się masami brył ziemi stanowi niebezpieczeństwo pracownikom przebywającym w wykopach. Ważną rolę odrywa zabezpieczenie ścianek wykopu w formie szalunków prefabrykowanych lub innymi rozwiązaniami technicznymi. Przemieszczające się środki transportu mogą przyczynić się do odłamu gruntu. Obowiązkowo ruch środków transportowych musi odbywać się poza granicą klina naturalnego wykopu. Natomiast koparka podczas pracy musi znajdować się co najmniej w odległości do 0,6m od tego klina.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *