BEZURAZOWY WYPADEK PRZY PRACY

BEZURAZOWY WYPADEK PRZY PRACY

14 listopada 2021 Wypadki 3

BEZURAZOWY WYPADEK PRZY PRACY

Skomplikowana interpretacja stanu faktycznego zdarzenia może spowodować opóźnienie sporządzenia protokołu powypadkowego w wymaganym terminie 14- dniowym, który liczy się od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Jeżeli wystąpią nie dające się przewidzieć przeszkody w rzetelnym ustaleniu przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy, w tym terminie, to zespół powypadkowy ma obowiązek uzasadnić opóźnienie sporządzenia protokołu powypadkowego, uzasadniając opóźnienie zaistniałymi przeszkodami.

Aby zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy musi spełniać definicję wypadku przy pracy, o której mowa art. 3 ust. 1 ustawy z 30. 10. 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 167, poz. 1322) Przytoczoną definicje charakteryzują cztery cechy:
-nagłe zdarzenie
-przyczyna zewnętrzna
-spowodowanie urazu lub śmierci
-związek z pracą.

Bezurazowy wypadek przy pracy nacechowany jest elementami z definicji wypadku przy pracy lecz pod znakiem zapytania może wystąpić uraz.
W praktyce problematyka związana z urazami jest skomplikowana i wymaga opinii lekarskiej w sprawie medycznej oceny urazu. Opinia na temat urazu musi dotyczyć jego potwierdzenia a nie możliwości wystąpienia.

Co to jest uraz?
Uraz został zdefiniowany w ustawie z 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Uraz jest to uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego.
Definicja urazu została doprecyzowana w Orzecznictwie Sądu Najwyższego o przesłankę urazu nie oznacza, że wykluczone jest kwalifikowania istotnego stanu zdrowia jako urazu i wypadku przy pracy w rozumieniu art.3 ust.1 i art.2 pkt.13 ustawy z dnia 30.10.2002r o ubezpieczeniu społecznym i chorób zawodowych (Dz. U. 2009 nr 169, poz. 1322),(SN II PK 311/10).

WAŻNE:
Wyrok sądu w konkretnej sprawie nie stanowi źródła prawa. Powyższa definicja wskazuje jedynie kierunek interpretacji wypadku przy pracy.

Jak należy interpretować uraz zdefiniowany w definicji wypadku przy pracy?
Według Sądu Najwyższego słowo ,,uszkodzenie” w definicji urazu nie ma jednego znaczenia w języku polskim, nawet gdy odnosi się do tkanki lub narządu ciała. Uszkodzenie to również:
-nadwyrężenie,
-naruszenie tkanki
-pogorszenie stanu zdrowia (w związku z nadwyrężeniem, naruszeniem tkanek).
Wykładnia gramatyczna pojęcia ,,uraz” nie pozwala na zawężenie znaczenia słowa ,,uszkodzenie” tylko do fizycznego zniszczenia tkanki ciała.

Czy zdarzenie zostanie uznane za wypadek przy pracy?
O uznaniu bądź nie uznaniu zdarzenia za wypadek przy pracy w protokole powypadkowym decyduje pracodawca zatwierdzając protokół lub nie.

Jaki ma wpływ pracownik na treść protokołu powypadkowego?
Pracownik poszkodowany w wypadku przy pracy ma wpływ decyzję pracodawcy, ponieważ ma prawo podczas ustalania przyczyn i okoliczności wypadku do zgłaszania uwag do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym, które mogą lecz nie muszą być uwzględnione przez pracodawcę (§ 11 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009r. W sprawie ustalania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy Dz. U. Nr 105, poz. 870). Natomiast zgłoszenie uwag przez poszkodowanego pracownika w wypadku przy pracy do protokołu powypadkowego skutkuje zwróceniem protokołu zespołowi powypadkowemu przez pracodawcę celem rozpatrzenia wniesionych uwag, zastrzeżeń (do protokołu) co może wpłynąć znacząco na treść protokołu.
WNIOSKI:
Decyzja podjęta w sprawie wersji protokołu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy uwag do protokołu w wersji pierwotnej protokołu jest działaniem zgodnym z prawem i nie jest działaniem bezprawnym (SN IIPK274/12).

Protokół powypadkowy jest podstawowym dokumentem, którym pracownik posługuje się przed ZUS ubiegając się o świadczenia odszkodowawcze z tytułu ubezpieczenia wypadkowego. W przypadku stwierdzenia w protokole powypadkowym, że zdarzenie nie było wypadkiem przy pracy lub wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez pracownika przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.
Konstrukcja ustawy wypadkowej?
Kodeks pracy nie zawiera podstawy prawnej odpowiedzialności cywilnej za czyn niedozwolony, zaś ustawa wypadkowa dotyczy wyłącznie świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Stwierdzenie wypadku przy pracy nie jest równoznaczne z przypisaniem odpowiedzialności cywilnej, ponieważ powstały uraz nie musi powodować szkody powodując cywilną kompensatę.
WAŻNE:
Wypadek przy pracy jest kategorią prawa pracy, natomiast jego skutki są szersze niż odszkodowawcze z ubezpieczenia wypadkowego. Może on stanowić również czyn niedozwolony i podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy. Natomiast ustalenia w protokole powypadkowym nie są wiążące ani dla ZUS jak również sądów. Jednak w przypadku żądania przez pracownika sprostowania protokołu ZUS może uzależnić przyznanie świadczenia wypadkowego od rozpoznania sprawy przez sąd.

3 komentarze

 1. Ewa pisze:

  W firmie było zdarzenie, kierowca wracał z delegacji uderzył w słup. Cały samochód do kasacji. Nic nikomu się nie stało. Jest to wypadek?

  • Sławek pisze:

   To może ustalić tylko zespół powypadkowy. Jeżeli jest to jest wypadek, jeżeli nie jest to wypadek przy pracy oczywiście to nie jest ale protokół powypadkowy musi być. Ten dokument stwierdza jakie to jest zdarzenie.

  • Adam pisze:

   Poszkodowany musi mieć protokół.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *