BHP PODCZS ODŚNIEŻANIA DACHÓW

BHP PODCZS ODŚNIEŻANIA DACHÓW

23 stycznia 2021 BHP W BUDOWNICTWIE 0

BHP PODCZAS ODŚNIEŻANIA DACHÓW

Nie tylko kierowcom intensywne opady śniegu mogą sprawić przykrą niespodziankę. Intensywne opady śniegu, niska temperatura jest przyczyną tworzenia grubych warstw śniegu co niepotrzebnie obciąża dach ale warstwa śnieżno- lodowa może zagrażać osobom przechodzącym obok budynku co w skutkach może być tragiczne.

Obowiązek odśnieżenia dachu i usunięcia sopli lodu ciąży na na właścicielu, zarządcy nieruchomości lub współwłaścicielach.

Konsekwencje za nieodśnieżony dach

Za nieodśnieżony dach kary nie ma. Art. 91a ustawy Prawo Budowlane mówi, że właściciel, zarządca nieruchomości, który nie spełnia obowiązku utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Ponadto art. 62, ust. 1 pkt. 4 ustawy nakazuje właścicielowi lub zarządcy wykonywanie kontroli bezpieczeństwa związanych z występowaniem niekorzystnych zjawisk. Wobec powyższego należy uznać, że zagrożenie występuje wówczas, gdy dochodzi do obciążenia śniegiem w przełożeniu do założeń wynikających z dokumentu projektu budowlanego.

W razie przeniesienia szkody na inna osobę właścicielowi, zarządcy grozi roszczenie odszkodowawcze oraz roszczenie o zwrot kosztów leczenia, a także rentę w sytuacji utraty zdrowia lub kalectwa przez inną osobę.

Ile waży śnieg? Czy powoduje zagrożenie?

Waga śniegu ulega cały czas zmianom. Podczas odwilży kilku centymetrowa warstwa śniegu robi się ciężka i często zmienia się w warstwę lodu. Kilkunastocentymetrowa warstwa śniegu może ważyć nawet 50 kg.

Należy zwrócić uwagę, że każdy dach ma uwzględnione inne normatywne charakterystyczne obciążenia śniegiem zawarte w projekcie budowlanym.

Obciążenie śniegiem w analizie konstrukcyjnej połaci dachowych określają normy PN-80B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych- Obciążenie śniegiem wraz ze zmianą Az-1 z 2006r. oraz PN—EN 1991-1-3:2005 E Eurokod- 1: Oddziaływanie na konstrukcje. Część 1- 3 Oddziaływanie ogólne- Obciążenie śniegiem. Wymienione normy rozróżniają 5 stref śniegowych, na które podzielony został obszar Polski.

Każda strefa obciążona charakterystycznie śniegiem gruntu ma inną wartość. Obciążenie charakterystyczne śniegiem do 1m2 powierzchni rzutu dachu wyznacza się biorąc pod uwagę różne współczynniki, związane między innymi z kształtem dachu, izolacja termiczną, odległością od innych obiektów.

Rozwój nauki i techniki spowodował skonstruowanie urządzeń do pomiarów grubości pokrywy śnieżnej tak zwanych śniegowskazów, które za pomocą wiązek laserowych lub ultradźwiękowych są w stanie zmierzyć grubość leżącego śniegu lecz nie wagę.

Przyjmuje się średni ciężar tj.:

-świeżego śniegu- 1kN/m3

-osiadłego (kilka, godzin lub dni po opadach)- 2 kN/m3

-starego (kilka godzin, tygodni lub miesięcy po opadach)- 2,5- 3,51 kN/m3

-mokrego- 4 kN/m3

Kto upoważniony jest do obliczania wagi śniegu?

Nie ulega wątpliwości, że takich obliczeń może dokonać osoba, która posiada odpowiednią wiedzę techniczną potwierdzoną pełnymi uprawnieniami budowlanymi.

Kto może odśnieżać dach?

Odśnieżanie dachów jest pracą zaliczaną do prac na wysokości, chociaż bardzo rzadko są wyjątki.

Należy podkreślić, że praca na wysokości jest uznana praca powyżej 1m od podłoża.

Pracownika takiego można skierować do pracy pod warunkiem, ze pracownik posiada:

-aktualne orzeczenie lekarskie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do prac na wysokości,

-wymagane kwalifikacje lub umiejętności a także znajomości przepisów i zasad bhp,

-przeszkolenie w zakresie bhp.

Odśnieżanie dachów, które nie są osłonięte barierkami na wys. 1,5m pełnymi ścianami, oknami lub stałymi konstrukcjami są pracami szczególnie niebezpiecznymi i muszą zapoznać się przed rozpoczęciem pracy z:

-imiennym podziałem pracy,

-kolejnością wykonywania zadań,

-wymaganiami bhp związanymi z przemieszczaniem się wejście.

Jakie muszą być spełnione wymagania bezpieczeństwa przy odśnieżaniu dachów?

Należy wyznaczyć bezpośredni nadzór nad wykonywanymi pracami.

Zapewnić pracownikom pomieszczenia do ogrzania się

Jakie należy zapewnić należy środki ochronne przy odśnieżaniu dachu?

1.Szelki bezpieczeństwa z linkami asekuracyjną i odpowiednio dobranym amortyzatorem,

2. Lina (pozioma) kotwicząca mocowana do stałych konstrukcji,

3. Zimowe obuwie (z podeszwą antypoślizgową), odzież, rękawiczki.

4.Hełm ochronny.

WAŻNE:

Podczas odśnieżania dachu należy teren wokół odśnieżanego obiektu odpowiednio zabezpieczyć i oznaczyć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *