BHP W RATOWNICTWIE WODNYM

BHP W RATOWNICTWIE WODNYM

18 lipca 2021 BHP W RATOWNICTWIE WODNYM 0

 

BHP W RATOWNICTWIE WODNYM
Kto to jest Ratownik Wodny?
Obowiązujące przepisy prawa nie precyzują definicji ratownika wodnego.
Podstawą prawną określającą wymagane dokumenty i uprawnienia ratowników do wykonywania ratownictwa wodnego, w tym pracy na wyznaczonych obszarach wodnych reguluje Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011roku, która weszła w życie w 1 stycznia 2012roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240 z 2011r.) zwana dalej ,,ustawą” oraz Rozporządzenie MSW z dnia 21.stycznia 2012r. W sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego oraz Rozporządzenie MSW z dnia 21 czerwca 2012roku Dz. U. Poz. 747 z 2012r.) w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym.
W myśl art. 2 ust. 5 poprzez ratownika wodnego rozumie się osobę:
• posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich,
• posiada kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym,
• spełnia wymagania określone w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego realizującego doskonalenie zawodowe lub ratownika,
• jest zatrudniona albo pełni służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub jest członkiem takiego podmiotu (np. członkiem stowarzyszenia).

WARUNKI DOPUSZCZENIA DO PRACY RATOWNIKA WODNEGO
Należy pamiętać, że przed dopuszczeniem do pracy pracownika należy:
• skierować na badania lekarskie lekarza medycyny pracy,
• zapewnić odbycie szkolenia bhp,
• zapoznać z instrukcją bhp,
• zapoznać z ryzykiem zawodowym na zajmowanym stanowisku pracy,
• wyposażyć w środki ochron indywidualnych.

W okresie letnim pojawiają się oferty pracy sezonowej jest dla ratowników wodnych, wielu pracodawców zatrudnia ratowników wodnych na umowę zlecenie. Wobec takiej sytuacji pojawia się pytanie jakimi obowiązkami z zakresu bhp, zapisanymi w art. 211 Kodeksu pracy pracodawca może obciążyć osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy?

Najczęściej oczekiwane od ratowników- zleceniobiorców oczekuje się że we własnym zakresie zapewnią sobie:
• odbycie szkoleń wstępnych, instruktaży stanowiskowych, okresowych z zakresu bhp,
• zapewnienie dla swojego stanowiska pracy środki ochron indywidualnych i używanie ich zgodnie z ich przeznaczeniem,
• poddanie się badaniom (wstępnym, kontrolnym, okresowym) lekarskim lekarza medycyny pracy.

Czy takie oczekiwania od zleceniodawców są zgodne z prawem ?
Istotą pracodawcy lub przedsiębiorcy nie mającego statusu pracodawcy, zatrudniającego zleceniobiorcę jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, wynikającym z art. 207 § 2 Kodeksu pracy.
W przypadku zatrudniania zleceniobiorców nie ma identycznych regulacji co do osób zatrudnianych na umowę o pracę. Natomiast art. 304 Kodeksu pracy zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, także osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.
W związku z powyższym należy uznać, że takie działania są nieprawidłowe.
Nie ma żadnych podstaw do jednostronnego zobowiązania zleceniobiorców do ponoszenia kosztów związanych z powyższymi oczekiwaniami.
Nie istnieje żaden przepis bezpośrednio nakazujący wykonywanie badań lekarskich zleceniobiorcom.

WAŻNE:
Pracodawca, podmiot zatrudniający wydaje skierowanie do lekarza medycyny pracy, opisując szczegółowo stanowisko pracy. W żadnym przypadku osoba zatrudniana nie może sobie wypisać skierowania na badania lekarskie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *