Instruktaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy

18 kwietnia 2023 BHP 0
przekaz

Forma nauczania pracowników. Stanowi dopuszczenie do pracy. Składa się z cyklu szkoleń. Podzielone jest na dwa odrębne szkolenia. Instruktaż prowadzony jest jako wstępne ogóle i okresowe. Wstępne ogólne podzielone jest na instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy.
Ten ostatni jest najważniejszy, ponieważ jest to pokaz wykonywanych czynności w pracy.
Różnią się od siebie czasem trwania oraz tematyką. Często osobą prowadzącą instruktaże. Każdy instruktaż musi być przeprowadzone przez osoby do tego uprawnione. Posiadające wiedzę i odpowiednie umiejętności.

 

Jakie są korzyści?

Decyduje o bezpieczeństwie obsługiwanych maszyn, postępowaniu w sytuacjach awaryjnych.
Przede wszystkim umie wykonywać pracę, udzielać pomocy i zna środowisko pracy.

 

Co to jest?
teoria#prakykaPo przez instruktaż stanowiskowy należy rozumieć formę szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny lekcyjne, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzyskanie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

 

Podstawa przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego

Podstawą przeprowadzenia instruktażu jest program szczegółowy. Określa on formę realizacji, szczegółową tematykę i czas jego trwania dla uczestników szkolenia- grup, stanowisk pracowników.
Taki program opracowuje pracodawca lub w porozumieniu z pracodawcą, jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Na podstawie programów ramowych.
Programy powinny być dostosowane do rodzajów i warunków, prac wykonywanych przez pracowników.
Ich realizacja powinna zapewnić następujące wymagania:

1)zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi,
2)poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności,
3)nabycie umiejętności i wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz udzielania pomocy, która uległa wypadkowi.

 

Kiedy przeprowadza się instruktaż stanowiskowy?
1. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem pracownika do pracy na określonym stanowisku:
1) Pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;
2)Pracownika przenoszonego na inne stanowisko, o którym mowa w pkt. 1;
3)Ucznia odbywającego praktyczna naukę zawodu;
2.Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk.
3.W przypadku wprowadzenia na stanowisku, o którym mowa w ust. 1. pkt1, zmian warunków organizacyjno- technicznych, w szczególności:
• zmian procesu technologicznego, zmian organizacji stanowisk pracy,
• wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienionych narzędzi, maszyn i innych urządzeń- pracownik zatrudniony na tym samym stanowisku odbywa instruktaż stanowiskowy przygotowujący go do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach pracy.
Tematyka i czas trwania instruktażu stanowiskowego powinny być uzależnione od rodzaju i zakresu wprowadzonych na stanowisku zmian.
4.Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu oraz rodzaju pacy, na którym pracownik ma być zatrudniony.
5. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
6. Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzeniem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

 

Dokumentowanie przeprowadzone instruktażu.
Po odbyciu szkolenia. Zdaniu egzaminu potwierdzającego zdobycia wiedzy i umiejętności. Pracownik dokumentuje podpisem w karcie szkolenia.
Dokument ten również podpisuje osoba przeprowadzająca instruktaż.
Uzupełniony dokument trafia do działu kadr i przechowywany jest w aktach osobowych pracownika.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *