MEDYCZNA OCENA URAZU W WYPADKU PRZY PRACY

MEDYCZNA OCENA URAZU W WYPADKU PRZY PRACY

6 czerwca 2021 Wypadki 0
MEDYCZNA OCENA URAZU W WYPADKU PRZY PRACY

MEDYCZNA OCENA URAZU W WYPADKU PRZY PRACY

Cel postępowania powypadkowego?
Gdy zdarzy się wypadek przy pracy to zespół powypadkowy powołuje pracodawca. Powołany zespół powypadkowy ma obowiązek zbadać okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy.
Kroki ustalania okoliczności przyczyn wypadków przy pracy są opisane w kilku rozporządzeniach wykonawczych do kodeksu pracy w szczególności w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009r w sprawie ustalania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy.
Natomiast definicje kwalifikujące rodzaje wypadków przy pracy znajdują się w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Zgodnie z cytowaną ustawą rozróżniamy następujące pojęcia wypadków:
• ust. 4.- tego artykułu mówi, że za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, którego w wyniku nastąpiła śmierć w okresie nie przekraczającym 6 m-cy od dnia wypadku,
• ust.5. zdefiniowano pojęcie ,,ciężkiego wypadku przy pracy”. Jest to wypadek, w którego wyniku nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała takie jak: utrata, wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwale, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała,
• art. 3 ust.6 mówi o wypadku zbiorowym, możemy mówić, gdy w wyniku tego samego zdarzenia, wypadkowi uległy co najmniej dwie osoby.

W wypadkach ciężkich, zbiorowych odrębne postępowanie Prowadzi prokuratura i Inspekcja Pracy.
Zdarza się że Inspekcja pracy bada wypadki z lekkimi urazami ciała na przykład zachodzi możliwość wystąpienia kolejnych takich wypadków. Wymienione organy mają odmienne cele działania w swoim postępowaniu, niż powołany zespół powypadkowy. Natomiast zadaniem prokuratury jest zbadanie jest czy nie doszło do popełnienia przestępstwa.

Jedną z czynności zespołu powypadkowego jest zasięgnięcie opinii lekarza, a w razie potrzeby innych specjalistów w zakresie niezbędnych do oceny rodzaju i skutków wypadku.
Przepisy rozporządzenia w sprawie ustalania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy mówią, że pisemna opinia lekarza jak i inne dokumenty stanowią integralną część dokumentacji powypadkowej.

WAŻNE:
Po ustaleniu przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy protokół powypadkowy należy sporządzić nie później niż 14 dni od zawiadomienia o wypadku.

Punkt 8 protokołu powypadkowego zawiera kwalifikację wypadku pod względem jego rodzaju, gdzie należy zostawić jedną nie skreśloną odpowiedź:
,,indywidualny”, ,,zbiorowy” , ,,śmiertelny”, ,,ciężki”, ,,powodujący czasową niezdolność do pracy”.

Medyczna ocena urazu.
Wypadek przy pracy wymaga szybkich działań, trzeba podjąć decyzję czy w zaistniałej sytuacji istnieje obowiązek głoszenia do wypadku do państwowego inspektora pracy. Taki obowiązek należy realizować jeżeli zaistniał wypadek ciężki, śmiertelny lub zbiorowy. Określenie rozmiaru kwalifikującego wypadek do kategorii ciężkiego może być problematyczne. Zespół powypadkowy ma obowiązek ustalić czy nastąpiło uszkodzenie tkanek ciała czy narządów w następstwie skutków nagłego zdarzenia wywołanego przyczyną zewnętrzną będącego w związku z pracą. Ustalenia takie wiążą się z medyczną oceną zmian stanu zdrowia poszkodowanego, więc jest konieczność posiadania specjalistycznej wiedzy medycznej. W zespole powypadkowym z reguły nie ma lekarza, więc należy uznać za właściwe aby członkowie zespołu powypadkowego przy określaniu stopnia urazu kierowali się opinią lekarską.
Uzasadnionym działaniem zespołu powypadkowego w sytuacjach spornych jest zwrócenie się do pracodawcy aby pracodawca wystąpił do przychodni lekarskiej z wnioskiem o wydanie opinii o urazie po uzyskaniu zgody od poszkodowanego na potrzeby postępowania powypadkowego.
Kwestia wyrażenia zgody na uzyskanie opinii o urazie jest sporna, ponieważ opinia medyczna o urazie nie odzwierciedla całego stanu zdrowia poszkodowanego a jedynie niezbędne informacje związane z rozmiarem urazu.
Ponadto pracodawca zwracając się do przychodni lekarskiej z wnioskiem o udostępnienie informacji o urazie działa na podstawie art. 234 Kodeksu pracy § 1:
W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające wypadkom.

Medyczna ocena urazu, która jest potwierdzeniem, że doszło do urazu nie jest dokumentacją z leczenia szpitalnego lub diagnostyki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *