Przepisy BHP w zakładach mięsnych

Przepisy BHP w zakładach mięsnych

12 grudnia 2021 BHP 0

Służba bhp działa na podstawie Kodeksu pracy Rozdziału X „Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy”, który nakazuje pracodawcy utworzenie służby bhp, która ma pełnić funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bhp.

Ważne:
O ilości zatrudnionych pracowników w komórkach bhp decyduje pracodawca uwzględniając warunki występujące w środowisku pracy (zagrożenia, uciążliwości, ilość zatrudnionych osób).

Podmiotem ochrony w systemie ochrony jest człowiek i jego zdrowie. W polskim prawie ukształtowały się normy prawne regulowane przez przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasady wynikające poza Kodeksem pracy, HACAP. Rozwiązania prawne mają przeciwdziałać zagrożeniom życiu i zdrowiu ludzkiego, związanym z pracą. Przestrzeganie przepisów przez pracowników wpływa na poprawę warunków pracy i również ochronę życia i zdrowia.

Podstawowe obowiązki Pracodawcy i osób kierujących pracownikami w zakresie bhp zakładach mięsnych.
Zapis w art. 207 § 1 Kodeksu pracy ustawodawca nałożył odpowiedzialność za stan bhp. Nieprzestrzeganie przepisów lub zasad bhp przez pracodawcę lub osobami kierującymi pracownikami zagrożone jest karą grzywny, wymienionej w art. 283 § 1
KTO, BĘDĄC ODPOWIEDZIALNY ZA STAN BEZPIECZEŃSTWA HIGIENY PRACY ALBO KIERUJĄC PRACOWNIKAMI LUB INNYMI OSOBAMI FIZYCZNYMI, NIE PRZESTRZEGA PRZEPISÓW LUB ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, PODLEGA KARZE GRZYWNY OD 1 000 DO 30 000zł.
Inne kary określone są np. w ustawach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy.
Pracodawca zobowiązany jest do:
• Organizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy
• Zapewnienia przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawania poleceń usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolowania wykonania w tym zakresie oraz kontrolowania wykonywania tego polecenia
• Zapewnienie wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organa nadzoru nad warunkami pracy
• Zapewnienie wykonania zaleceń społecznego inspektora pracy.
Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy innym osobom zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy
Pracodawca jest także obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy:
1. W myśl art. 304 § 1 Kodeksu pracy:
Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2 (pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki…)
osobom fizycznym fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.
2.Zajęć, odbywanych na terenie zakładu pracy przez studentów i uczniów nie będących pracownikami

Obowiązek współpracowania ze sobą w zakresie bhp.
W przypadku, gdy pracownicy kilku pracodawców na różne umowy (np.cywilno-prawne, o pracę) realizują prace w tym samym miejscu i czasie zgodnie z art.208 Kp pracodawcy mają obowiązek:
• Współpracować ze sobą
• Wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu
• Ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby w przypadku powstania zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników
• Informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywania ich prac.

Prawa i obowiązki pracowników w zakresie bhp
Prawa pracownika.
• Pracownik ma prawo do powstrzymania się od wykonywania pracy w razie gdy warunki nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia, albo wykonywana praca grozi takim niebezpieczeństwom innym osobom
• Pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia dla zdrowia lub życia, albo gdy wykonywana praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom
• Pracownik ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu przełożonego, powstrzymania się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej. W przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej i stwarza zagrożenie dla innych osób.
WAŻNE:
Przepisy nie mają zastosowania dla pracowników, których jest obowiązkiem pracowniczym jest ratowanie życia lub mienia.

Obowiązki pracownika
Zgodnie z art. 211 Kodeksu pracy, który określa, że przestrzeganie przepisów jest podstawowym obowiązkiem pracownika.
W szczególności jest obowiązany:
1.Znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu i poddawać się wymagającym egzaminom sprawdzającym
2.Wykonywać pracę w sposób zgodny z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych
3.Dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy
4.Stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem
5.Poddawać się wstępnym, kontrolnym, okresowym badaniom oraz innym zleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich
6.Niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie
7.Współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Kary dla pracownika z tytułu niewypełnienia obowiązków w zakresie bhp
Na podstawie art. 108 Kodeksu pracy, Pracodawca może nałożyć na pracownika karę:
• upomnienia
• nagany
• karę pieniężną (za jedno wykroczenie nie może być wyższa niż jednodniowe wynagrodzenie a łącznie kary nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty.
WAŻNE:
Kar porządkowych nie można stosować wobec pracowników, którzy świadczą inną umowę niż o pracę.

Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy osoby kierującej pracownikami.
Zgodnie z art. 212 Kodeksu pracy. Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
1.Organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
2.Dbać o sprawność środków ochron indywidualnych oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem
3.Organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy
4.Dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem
5.Egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
6.Zapewnić wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *