SPECYFIKA PRACY NA BUDOWIE

SPECYFIKA PRACY NA BUDOWIE

25 kwietnia 2021 BHP W BUDOWNICTWIE 0

SPECYFIKA PRACY NA BUDOWIE

Złożoność prac, skomplikowane technologie robót, ciągle zmieniające się środowisko pracy spowodowało. że bezpieczeństwo na budowie to ważny element , szczególnie w pracach budowlanych, gdzie występuje bardzo dużo zagrożeń. Jakie powinny być ustalone reguły bezpiecznej pracy? Kto organizuje prace? Kto za co odpowiada?
Do pracy na budowie może być dopuszczony pracownik, który posiada:
– odpowiednie kwalifikacje i umiejętności,
– brak przeciwwskazań medycznych potwierdzone badaniami lekarskimi przez lekarza medycyny pracy,
– odbyte bhp szkolenia.
Podstawowe reguły bezpiecznej pracy
– wprowadzenie pracownika na budowę:
nowo przyjęty pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien być zapoznany z regułami dotyczącymi organizacji prac na placu budowy, zawartymi w palnie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), topografią budowy, drogami transportowymi. Pracownik powinien być zapoznany również z usytuowaniem ważnych miejsc takich jak punkt udzielania pomocy, szatnia, stołówka oraz szeregiem procedur takich jak np. postępowania w wypadku przy pracy, udzielania pomocy, wykonywania pac, postępowania na wypadek pożaru obowiązującej na terenie budowy. Zapoznać pracownika należy z zagrożeniami związanymi z wykonywanymi pracami. Pracami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia, imiennym podziałem prac. Pracownik powinien znać zasady bezpiecznego wykonywania prac i ich przestrzegać.
– przekazanie pracownikowi środków ochronnych:
pracownik zatrudniony na budowie powinien być wyposażony w środki ochron indywidualnych zgodnie z zakładową kartą przydziału tych środków. Środki ochronne przydzielane są pracownikowi bezpłatnie.
W zależności od zagrożeń i zagrożeń występujących w pracy na ogół jest to obuwie z właściwościami ochronnymi na przebicie i zgniecenie, spodnie, bluza, kurtka, kamizelka odblaskowa rękawice, hełm ochronny, okulary, szelki bezpieczeństwa.

Odpowiedzialność pracownika:
Zgodnie z art. 100 § 2 pkt. 3 kodeksu pracy, pracownik jest w szczególności obowiązany przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych.
Odpowiedzialność kierownika:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami za bezpieczeństwo pracowników na budowie odpowiada kierownik budowy. Obowiązki te wynikają z art. 22 pkt.3a i 3b prawa budowlanego
Ponadto odpowiedzialność za stan bhp, w zależności od struktury organizacyjnej i zakresów obowiązków ciążą na osobach, które:
-podejmują określone działania faktyczne (np. dopuszcza do pracy pracownika bez środków ochron indywidualnych przy pracy na wysokości)
-podejmują czynności w zakresie organizacyjnym (np. wadliwy nadzór lub zaniechania organizacyjne).
Do takich osób zaliczamy:
-kierownika zakładu pracy,
-inną osobę kierującymi pracownikami,
– inną osobę wyznaczoną zakresem jej obowiązków, kierującą jej działaniami lub zespołami ludzkimi
(np. brygadziści, kierownicy zmianowi).
Należy uznać, że objęcie funkcji osoby kierującymi pracownikami w sferze bhp na podstawie art. 212 Kodeksu pracy nie jest konieczna żadna wyjątkowa forma a obowiązki te nie muszą stanowić treści umowy o pracę, nie muszą być także włączone do zakresu czynności. Fakt pełnienia wobec pracowników funkcji kierowniczych czyni te osoby kierujące pracownikami, podmiotami obowiązków w zakresie bhp.
Stąd też pracownik, któremu powierzono funkcje czuwania, nad tym aby praca podległych mu pracowników przebiegała zgodnie z przepisami lub zasadami bhp.
– wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2013r., sygn, akt IV KK 216/12
Odpowiedzialność projektanta:
Do podstawowych obowiązków wynikających z art. 20 ust. 1 pkt. 1 b prawa budowlanego należy sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w palnie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Opracowana na polecenia kierownika budowy lub inwestora.
Natomiast informacje te są uwzględniane w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Na projektancie będzie ciążyła odpowiedzialność za nieprawidłowe sporządzenie informacji w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Na projektancie nałożony jest obowiązek uzyskania wymaganych uzgodnień, opinii w zakresie bhp, o których mowa w Kodeksie pracy.
Wykonywanie prac na budowie przez różne firmy:
W przypadku, gdy na ternie jednej budowy wykonywana jest praca przez pracowników różnych firm to na tych pracodawcach został nałożony następujący obowiązek:
-współpracować ze sobą,
-wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy, wszystkich pracowników pracujących w danym miejscu,
-ustalić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników.
Natomiast powołanie koordynatora nie zwalnia pracodawców od odpowiedzialności.
W związku z wykonywanymi robotami budowlanymi kierownik budowy powinien zadbać by w zapisie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia była uwzględniona specyfika robót budowlanych, które stwarzają wysokie ryzyko utraty życia bądź zdrowia.
Zapewnienie bezpieczeństwa osobom trzecim:
Za osoby trzecie można uznać np. kierowców dowożących towar, osoby wizytujące budowę.
W świetle obowiązujących przepisów należy uznać, że do przestrzegania zasad bhp zobowiązane są wszystkie osoby, które przebywają na terenie budowy. Ponadto z §4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. wynika że ,,stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej zobowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy” .
Odpowiedzialność za wyrządzenie szkody osobie nieupoważnionej znajdującej się na budowie:
Sąd Apelacyjny w warszawie w wyroku z dnia 2 marca 2006r. IACa 977/2005 uznał, że odpowiedzialność za sposób prowadzenia robót budowlanych, w tym zabezpieczania terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi ponosi wykonawca a nie inwestor.

Wnioski:
Warto przestrzegać zasad bezpiecznej pracy są one bardzo ważne. Omówiona tematyka pracy na budowie nie wyczerpuje całej problematyki wykonywania prac budowlanych są jedynie namiastką wstępu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *