Szkolenia bhp

Nasza oferta szkoleń skierowana i dostosowana jest do pracodawców i pracowników wykonujących zadania pracownicze w róznych branżach i stanowiskach. Na podstawie zdobytych doświadczeń w zakresie szkoleń bhp jesteśmy w stanie dostosować się do Państwa potrzeb. Prócz zdobytych doświadczeń posiadamy sale do prowadzenia zajęć oraz środki audiowizualne i filmy szkoleniowe. Z myślą o redukcji Państwa kosztów zwiaznych z dojazdem komunikacyjnym, nasi wykładowcy są w stanie dojechać do Państwa.

Obowiązkiem odbywania szkoleń w dziedzinie bhp jest nie tylko obowiazkiem pracowników lecz również pracodawców wykonujących zadania z zakresu organizowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń bhp reguluja następujące przepisy: rozp. MDiP z dnia 27.07.2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp (Dz. U. Nr 180, poz.1860, ze zm.) wdrażając postanowienia prawa UE (dyrektywa 89/391/EWG z dnia 12.06.1989r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy – Dz. Urz. WE L 183 z 29. 06.1989) nakładają na pracodawcę określone obowiązki dotyczące organizacji pracy, odpowiednich szkoleń oraz informowania o zagrożeniach związanych zwykonywaną pracą.Jeżeli pracownik nie posiada dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp w wymaganych do wykonywania pracy określonego rodzaju, pracodawcę obowiązuje bezwzględny zakaz dopuszczenia takiego pracownika do pracy. Podjęcie przez pracownika pracy, czynności pracowniczych jest możliwe tylko i wyłącznie po odbyciu odpowiedniego rodzaju szkolenia zorganizowanego w zasie pracy i na koszt pracodawy, takiemu samemu obowiązkowi podlega pracodawca.

SZKOLENIE WSTĘPNE (INSTRUKTAŻ OGÓLNY) – przeprowadza się w formie instruktażu wg. programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk, rozumie się przez tę formę szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny lekcyje (2 x 45 minut,  gdzie jedna godzina lekcyjna trwa 45 minut). Instruktaż ten odbywają przed dopuszczeniem do pracy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY– przeprowadza się przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku :

  • pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie  czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,
  • pracownika przenoszonego na inne stanowisko, o którym mowa w pkt 1,
  • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

W razie wprowadzenia zmian na stanowisku, o którym mowa w pkt 1, zmian techniczno – organizacyjnych, w szczególności zmian procesu technologicznego zmian organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń – pracownik odbywa instruktaż stanowiskowy przygotowujący do bezpiecznego wykonywania pracy w nowych warunkach.

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BHP:

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu bhp, a także zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiazaniami

techniczno-organizacyjnymi w tej sferze. W myśl § 14 ust. 2 cyt. rozporządzenia szkolenie odbywaja:

  • osoby będące pracodawcami oraz inne osobykierujące pracownikami (mistrzowie, kierownicy, brygadziści)
  • pracownicy na stanowiskach robotniczych
  • pracownicy inżynieryjno- techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn, technolodzy i organizatorzy produkcji
  • pracownicy słuzby bhp oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby
  • pracownicy administracyjno- biurowi i inni niewymienieni wyżej w pkt 1- 4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo wiażące się z odpowiedzialnością w zakresie bhp.