Wykwalifikowa kadra posiadająca certyfikaty Państwowej Straży Głównej w Warszawie w Państwa firmie może wykonać następujące działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa pożarowego:

 • przeprowadzenie audytu p.poż. wraz ze sporządzaniem protokołów stanu bezpieczeństwa pożarowego,sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków,
 • dostosowanie do istniejących warunków (podstawą, opracowania jest rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. Nr 80, poz 563),
 • szkolenie pracowników w zakresie procedur postępowania na wypadek awarii, w tym zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (podstawą, opracowania jest art. 4 ust.1 pkt 4a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej t.j. Dz. U. Nr 147, poz 1229 z późn. zm.),
 • opracowanie zarządzeń w sprawie postępowania na wypadek awarii (wypadku, pożaru)w celu ograniczenia skutków potencjalnych zagrożeń wynikających z analizy ryzyka,
 • doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, ochrony p.poż. (zagrożenia wybuchem, sprzętu i zabezpieczeń przeciwpożarowych),
 • pomoc w wyposażeniu nadzorowanych obiektów w:
  • prowadzenie próbnych ewakuacji.
  • sporządzenie dokumentacji zwiazanej z pracami pożarowo niebezpiecznymi,
  • sprzęt gaśniczy,
  • tablice informacyjne,
  • znaki bezpieczeństwa,
  • wykazy telefonów alarmowych wraz z wykazem pracowników wyznaczonych przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (podstawą, opracowania rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji (7)  w § 4),
  • instrukcje przeciwpożarowe (podstawą, opracowania rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji (7) w § 4).

Dokumentacja związana ze sprawowaniem nadzoru nad bezpieczeństwem pożarowym dostosowana jest indywidualnie do zakładu pracy.