Procedury szkolne

PROCEDURY OBOWIAZUJĄCE W SZKOLE:

Aby wesprzeć Państwa w dostosowaniu placówki do obowiązujących przepisów wspólnie, zespół doświadczonych specjalistów sporządzi indywidualnie do potrzeb specyfiki działań róznych typów placówek oświatowych, obowiazujące procedury, instrukcje, regulaminy ryzyka zawodowe oraz inne obowiązujace dokumenty wynikające z mocy aktualnych przepisów.

Podstawy prawne stosowanych procedur: Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu z w sprawach nieletnich/Dz, U. z 1982r. Nr 35 poz.228 z późn. zm. – tekst jednolity Dz. U. z Dz. U. z 2002r. Nr 11 poz. 109 /oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą/. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm./. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2003r. Nr 24. poz. 198/. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji /Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm./ Zarządzenie  Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1977r. w sprawie form i metod działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz.U. z 1996r. Nr 67 poz. 329 późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegającej wśród młodzieży zagrożeń uzaleznieniem /Dz. U. Nr 26 poz 226/.