BHP PRZY ODŚNIEŻANIU CHODNIKA

BHP PRZY ODŚNIEŻANIU CHODNIKA

3 lutego 2021 BHP BIAŁYSTOK 0

OBOWIĄZKI OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZY ODŚNIEŻANIU CHODNIKA
Do zakresu obowiązku odśnieżania chodnika w szczególności należy:
• pozbywanie się zalegającego śniegu, lodu, błota pośniegowego,
• likwidacja śliskości nawierzchni poprzez posypywanie piaskiem
• zbieranie z całej powierzchni zalegającego piasku użytego do likwidacji śliskości.

Co to jest odśnieżanie?
Odśnieżanie jest to zespół czynności mający na celu usunięcie śniegu, błota pośniegowego, oblodzeń. Na małych odcinkach chodników lub miejscach ograniczonych, najczęściej wykonywane jest to za pomocą narzędzi ręcznych takich jak: szufle, łopaty, miotły.

WARUNKI DOPUSZCZENIA DO PRACY
Bardzo często się zdarza, że do odśnieżania zatrudniani są osoby przypadkowe nie mający praktyki np. studenci, bezrobotni. Należy pamiętać, że przed dopuszczeniem do pracy pracownik musi posiadać brak przeciwwskazań zdrowotnych, potwierdzone zaświadczeniem lekarza medycyny pracy, odbyć instruktarz stanowiskowy, zapoznany z oceną ryzyka zawodowego i instrukcją stanowiskową przy odśnieżaniu chodnika.

WAŻNE:
NIE MOŻNA DO PRACY DOPUŚCIĆ PRACOWNIKA, KTÓRY NIE POSIADA WYMAGANYCH KWALIFIKACJI LUB POTRZEBNYCH UMIEJĘTNOŚCI, A TAKŻE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW ORAZ ZASAD BHP
art. 237/3 § 1 Kp.

W JAKIE ŚRODKI OCHRONNE NALEŻY WYPOSAŻYĆ PRACOWNIKA ODŚNIEŻAJĄCEGO CHODNIK?
• odzież chroniąca przed zimnem wraz z czapką i rękawicami
• obuwie zimowe z podeszwą antypoślizgową i wzmacnianym noskiem
• kamizelkę odblaskowa

ZAGROŻENIA MOGĄCE WYSTĄPIĆ PODCZAS ODŚNIEŻANIA CHODNIKA:
• poślizgnięcie się upadek na tym samym poziomie
• potrącenie przez poruszające się pojazdy
• uraz stopy łopatą, szuflą
• przeciążenie układu mięśniowo- szkieletowego
• wychłodzenie organizmu.

Kto odpowiada za odśnieżanie lub zanieczyszczenie chodników?
Intensywne opady śniegu spowodowały dodatkowe obowiązki dla gmin, zarządców dróg, właścicieli, nieruchomości czy obiektów budowlanych.
Ich obowiązkami jest odśnieżanie, pozbywanie się nadmiaru zalegającego śniegu i zwalczanie śliskości.
Natomiast odśnieżanie dróg, którego celem jest ograniczenie zakłóceń w ruchu drogowym poprzez zlikwidowanie śliskości zimowej na drogach wywołanych czynnikami atmosferycznymi. Należy tutaj podkreślić, że służby drogowe mają za zadanie łagodzenie skutków zimy a nie ich całkowitą likwidację.

Sąd Najwyższy w uchwale dnia 24 listopada 2017roku (sygn. akt: III CZP 38/17) wskazał, wskazał, że gmina ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z nieusunięcia błota, śniegu, lodu lub innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, w sytuacji nienależytego sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przez właściciela obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 13 września 1996roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017r. poz. 1289), z przepisu tego wynika obowiązek właściciela usuwania wymienionych zanieczyszczeń.
Z powyższego wynika, że do obowiązków właściciela nieruchomości należy zapewnienie utrzymania w należytej czystości chodnika poprzez sprzątnięcie z zalegającego śniegu, błota, oblodzenia, to gmina musi sprawować bezpośredni nadzór nad realizacją tego obowiązku. Natomiast zaniechanie lub sprawowanie tego
obowiązku w sposób niewłaściwy powoduje, że gmina nie właściciel nieruchomości ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z nie realizacji ustawowego obowiązku.
Natomiast wyrok Sadu Najwyższego z dnia 26 lipca 2017roku (sygn. akt: III CSK 356/16) mówi, że w okresie zimowym, podczas odwilży, w nocy, w czasie opadów atmosferycznych nie sposób oczekiwać od właściciela nieruchomości aby w sposób nieprzerwany permanentny zapewniał odśnieżania chodnika lub usuwania błota.
Ustawa z 1997roku o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach nie wskazują częstotliwości zakresu odśnieżania wymienionych czynności.
Wobec powyższego należy uznać, że właściciel nieruchomości spełni swój obowiązek jeżeli wykaże, że te czynności były wykonywane a efekt był nietrwały.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *