Ochrona ppoż. w firmie

Ochrona ppoż. w firmie

11 maja 2017 Ppoż 0

Dbałość o właściwy poziom bezpieczeństwa pożarowego jest jednym z istotniejszych, choć stosunkowo często zaniedbywanych, obowiązków spoczywających na właścicielach, zarządcach czy użytkownikach obiektów.

Na początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku, kiedy gruntowna reforma ochrony przeciwpożarowej i związanych z nią spraw zniosła dotychczasowy przymus zatrudniania w większych zakładach etatowych inspektorów do spraw przeciwpożarowych, a w mniejszych firmach powierzania tych obowiązków specjalnie szkolonym w tym kierunku tzw. nieetatowym referentom do spraw ppoż., uchwalona wówczas ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (DzU z 2002 r. nr 147, poz.1229 ze zm.) całą odpowiedzialność za tę problematykę scedowała na właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków.
Tak szerokie spektrum adresatów zostało wymuszone przez coraz częściej zdarzające się zmiany charakteru budynków użytkowanych, do tej pory na ogół przez podmioty podległe właścicielowi. W nowej rzeczywistości ekonomicznej dotychczasowi właściciele, szukając niezbędnych środków finansowych, zaczęli ograniczać dotychczas użytkowaną wyłącznie przez siebie powierzchnię, przeznaczając zwalniane części budynków na wynajem na potrzeby prywatnych firm. Ponieważ głównym celem transakcji była chęć osiągnięcia maksymalnych zysków, cała inwestycja w adaptację wynajmowanej części na ogół ograniczała się do wykonania prowizorycznych ścianek działowych i przeróbek w instalacji elektrycznej, umożliwiających założenie oddzielnych liczników energii. W momencie podpisania umowy najmu często kończyła się też możliwość kontroli tych pomieszczeń przez właściciela, co umożliwiało najemcom składowanie w pomieszczeniach zupełnie nieprzeznaczonych do tego celu materiałów palnych czy wręcz łatwopalnych w ilościach przekraczających dopuszczalną wartość obciążenia ogniowego. Do tego nierzadko dochodziło do przypadków przeciążania instalacji elektrycznej przez wstawianie przenośnych grzejników oraz świadomej lub nieświadomej dewastacji najbardziej wrażliwych elementów instalacji wykrywania pożaru, polegającej na zanieczyszczaniu i w konsekwencji demontowaniu uszkodzonych czujek dymowych.

Na kim spoczywa odpowiedzialność?

Brak jasnych przepisów, ustalających wzajemne relacje w budynkach przeznaczonych na wynajem, spowodował, że sprawy związane z ochroną przeciwpożarową zaczęły być marginalizowane, a w razie pożaru, czy choćby tylko prowadzonej przez Państwową Straż Pożarną kontroli, strony umowy starały się wzajemnie zrzucić na siebie odpowiedzialność. Dlatego w 2005 r. dokonano nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej, wprowadzając w art. 4 ust.1a zapis dokładnie precyzujący tę kwestię.
Obecnie odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje w całości lub w części ich zarządca lub użytkownik na podstawie zawartej z właścicielem umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie.
Natomiast w przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na podmiocie faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.

 

Żródło: kadry.infor.pl

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *