ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

18 czerwca 2017 BEZPIECZEŃSTWO W ROLNICTWIE 2

 

 

Środek ochrony roślin to środek w postaci, w jakiej jest on dostarczany użytkownikowi, składający się z substancji czynnych, sejfnerów lub synergetyków i przeznaczony do jednego z następujących zastosowań:

 • ochrona roślin lub produktów roślinnych przed wszelkimi organizmami szkodliwymi lub zapobieganie działaniu takich organizmów, chyba że głównym przeznaczeniem takich produktów jest utrzymanie higieny, a nie ochrona roślin lub produktów roślinnych;
 • wpływanie na procesy życiowe roślin, na przykład poprzez substancje działające
  jako regulatory wzrostu, inne niż substancje odżywcze;
 • zabezpieczanie produktów roślinnych w zakresie, w jakim takie substancje lub
  środki nie podlegają szczególnym przepisom wspólnotowym dotyczącym
  środków konserwujących;
 • niszczenie niepożądanych roślin lub części roślin z wyjątkiem glonów, chyba że
  dane środki są stosowane na glebę lub wodę w celu ochrony roślin;
 • hamowanie lub zapobieganie niepożądanemu wzrostowi roślin z wyjątkiem
  glonów, chyba że dane środki są stosowane na glebę lub wodę w celu ochrony
  roślin.”                                                                                                                                                       Ochrona zdrowia roślin polega przede wszystkim na zapobieganiu rozprzestrzeniania
  się chwastów, szkodników i sprawców chorób. Właściwie i terminowo przeprowadzone
  zabiegi agrotechniczne stwarzają odpowiednie warunki dla prawidłowego rozwoju roślin
  uprawnych, a silne i dobrze wykształcone rośliny, nawet w obecności organizmów
  szkodliwych są bardziej odporne na ich negatywne oddziaływanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   źródło:
 • KODEKS DOBREJ PRAKTYKI- MINISTERSTWA ROZWOJU WSI

 

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN niszcząc, chwasty, bakterie mają negatywny wpływ na zdrowie człowieka.

Czynności przy których możliwy jest bezpośredni kontakt z środkami ochrony roślin:

 • zakup, transport środków ochrony roślin (zakup w uszkodzonym opakowaniu lub niewłaściwie zabezpieczony towar przed uszkodzeniem w czasie transportu). Kupując środki sprawdź czy opakowanie nie ma widocznych uszkodzeń,
 • podlewanie, rozsiewanie,
 •  przeprowadzanie oprysków,
 • konserwacja, naprawa, czyszczenie sprzętu używanego do oprysków,
 • praca w niewłaściwie wentylowanych pomieszczeniach lub bez właściwie dobranych środków ochron osobistych zalecanych przez producenta środków ochrony roślin (wymienionych w kartach charakterystyk), składowanie zużytych opakowań po środkach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           JAKIE INFORMACJE MUSI ZWIERAĆ ETYKIETA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN:                                     
 • etykieta musi być opisana w języku polskim i widocznie oznakowana w sposób umożliwiający identyfikację m.i. okres ważności, datę produkcji (art. 221§ 1 Kodeksu pracy),
 • dane dystrybutora substancji niebezpiecznej (§ 5.1. rozporządzenia Ministra Zdrowia 
  z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin  (Dz. U. Nr 63, poz. 322 oraz z 2012 r. poz. 908) ),
 • odpowiednie wymiary, zależnie od opakowania (§ 9. 1. rozporządzenia Ministra Zdrowia 
  z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin  (Dz. U. Nr 63, poz. 322 oraz z 2012 r. poz. 908) ),

 

ŚRODKI OCHRON INDYWIDUALNYCH PRZY PRACACH Z ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN:

Pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi środki ochron indywidualnych zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach postępowania z tymi środkami art. 237 6 § 1 Kodeksu pracy.

JAK DOBRAĆ ŚRODKI OCHRONNE PRZY PRACACH Z ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN ?

Prawidłowy dobór środków ochron indywidualnych jest gwarantem ochrony zdrowia pracownika przed negatywnym wpływem stosowanych środków ochrony roślin. Przed doborem środków ochron indywidualnych należy udzielić odpowiedzi jakie części ciała narażone są na kontakt z środkami ochrony roślin?                                                                                                                                                            Nie ulega wątpliwości, że kontakt z tymi substancjami uzależniony jest od rodzaju wykonywanych prac. Najbardziej narażone części ciała to:

 • kończyny górne
 • kończyny dolne
 • tułów
 • oczy
 • drogi oddechowe

Wskazówki zamieszczone przez producenta  w kartach charakterystyk substancji chemicznych dotyczących stosowania środków chemicznych w sekcji ,,Środki ochronne” są kopalnią cennych informacji służących do właściwego doboru ochron.

 

PRACE Z ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN NALEŻY UZNAĆ ZA PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE

Zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(Dz.U. 2011r. Nr 63, poz. 322, z 2012r., poz 908) oraz rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów BHP, roz. 6 dział IV . (Dz. U. z 2003r. nr 169 poz. 1650 ze zm.). Określa substancje chemiczne jako niebezpieczne (zał.I, cz. 2-5  do rozp. 1272/2008)

Co w praktyce jest związane z ustaleniem przez pracodawcę m.i. ze sposób wykonywania tych prac, odpowiednim nadzorem, przeszkoleniem itp.

BADANIA STATYSTYCZNE MÓWIĄ, ŻE ZATRUCIA PESTYCYDAMI POWODUJĄ ZGON CO 10 – TEJ OSOBY ZATRUTEJ.

2 komentarze

 1. Eduta pisze:

  Witam
  Mam pytanie jakie ilości możne transportować jeden pracownik środków ochrony roślin.

  • turko pisze:

   Pytanie jest niezrozumiałe. Domyślam się że pytanie dotyczy wagi transportowanego towaru. Normy transportowe ustala pracodawca i powinna ona wynikać z zakładowej instrukcji ręcznych norm transportowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *