Ocena Ryzyka Zawodowego. Przepisy.

Ocena Ryzyka Zawodowego. Przepisy.

7 września 2022 BHP BIAŁYSTOK 0

Ryzyko zawodowe zostało zdefiniowane w Polskiej Normie PN-N-18002, za które uznaje się prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku lub sposobu wykonywania pracy.

Regulacje prawne oceny ryzyka zawodowego zostało usankcjonowane w przepisach prawnych.
Kodeks pracy znowelizowanej ustawy z dnia 26 czerwca 1974roku (Dz. U. Z 2014 poz. 1502 z późn. zm.)

Art. 226
Pracodawca:
1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;
2)informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 04 września 1997roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)

§39a
1. Pracodawca ocenia ryzyko zawodowe, występujące przy wykonywanych pracach w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych substancji i preparatów chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych oraz zmianie stanowiska pracy. Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac.
2. Stosowane w następstwie oceny ryzyka środki profilaktyczne, metody oraz organizacja pracy powinny:

 1)zapewniać zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników;
2)być zintegrowane z działalnością prowadzoną przez pracodawcę na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej zakładu pracy.
3. Pracodawca prowadzi dokumentację oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych niezbędnych środków profilaktycznych.

Dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien uwzględniać w szczególności:
1) Opis ocenianego stanowiska pracy, w tym w szczególności:
a)stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów,
b)wykonywanych zadań,
c)występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwszych i uciążliwych czynników w środowisku pracy,
d)stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
e)osób pracujących na tym stanowisku.

2)Wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.

3.Datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące.                                                                           

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *