WYPADKI PRZY OBSŁUDZE MASZYN NIEBEZPIECZNYCH

WYPADKI PRZY OBSŁUDZE MASZYN NIEBEZPIECZNYCH

10 października 2021 Wypadki 0

Częstymi składanymi wnioskami o odszkodowanie są roszczenia z tytułu wypadków przy pracy są to wypadki związane z obsługą maszyn niebezpiecznych, które to powodują urazy eliminujące powrót do pracy jak i obniżają komfort życia. Wszystkie maszyny mogą stać się niebezpieczne gdy są prowizoryczne przerobione lub gdy zostały konstruktorsko poprawione np. zostały przerobione osłony lub usunięte.
Co to jest maszyna?
Zgodnie z dyrektywą maszynową, maszyna to:
-zespół wyposażony, lub który można wyposażyć w mechanizm napędowy inny niż wykorzystujący napęd siły mięśni ludzkich lub zwierzęcych, składających się ze sprzężonych części lub elementów, który przynajmniej jeden jest ruchomy połączony w całość, mającą konkretne zastosowanie,
-zespół, o którym mowa wyżej, bez elementów przeznaczonych do jego podłączenia w miejscu lub pracy lub do podłączenia źródeł energii i napędu,
-zespół, o którym mowa wyżej, gotowy do zainstalowania i zdolny do funkcjonowania jedynie po zamontowaniu na środkach transportu lub zainstalowaniu na środkach budynku lub na konstrukcji,
-zespoły maszyn, o których mowa wyżej lub maszyny nieukończone, które w celu osiągnięcia określonego efektu zostały zestawione i są sterowane w taki sposób, że działają w taki sposób jako zintegrowana całość,
-zespół sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jeden jest ruchomy, połączony w całość, przeznaczony do podnoszenia ładunków, którego jedynym źródłem jest bezpośrednie wykorzystanie siły mięśni ludzkich.

Podczas pracy maszyna może powodować zagrożenie dla ludzi, również dla ludzi znajdujących się w pobliżu.
Kluczową rolę odgrywają osłony. Możliwe jest że zamontowanie osłony nie eliminuje zagrożenia lub jest niemożliwe zastosowanie osłony lub osłona nie w pełni zagrożenia nie eliminuje.
W takich przypadkach należy wygrodzić strefę niebezpieczną. Jest to łatwe rozwiązanie, które uniemożliwia wejście do strefy niebezpiecznej pracowników.
System wygrodzeń musi być indywidualnie dobrany (wytrzymałość, wysokość) do maszyny aby był skuteczny.
Kto odpowiada za bezpieczne użytkowanie maszyny?
Jednym z licznych obowiązków pracodawcy jest upewnić się że maszyna jest bezpieczna. Wynika to z nałożonego na pracodawcę art. 215 Kp[2] pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne:
-zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, szkodliwymi wstrząsami, działaniem wibracji i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy,
-uwzględniały zasady ergonomii.
Proces identyfikacji zagrożeń przy obsłudze maszyny powinien nastąpić na etapie projektowania operatora stanowiska pracy. Wiele jest możliwości weryfikacji zagrożeń na projektowanym stanowisku. Do takich metod kluczowych należy uznać dokumentację producenta, literatura techniczna, wywiad z pracownikami.

WAŻNE:
JAKIE MASZYNY MOGĄ BYĆ DOPUSZCZONE DO UŻYTKOWANIA:
W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM DO UNII EUROPEJSKIEJ WSZYSTKIE MASZYNY POWINIE SPEŁNIAĆ WYMAGANIA MINIMALNE LUB WYMAGANIA ZASADNICZE WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZEŃ MINISTRA GOSPODARKI Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2002r. W SPRAWIE MINIMALNYCH WYMAGAŃ
DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA MASZYN PRZEZ PRACOWNIKÓW PODCZAS PRACY (Dz. U. Nr 191 POZ.1596 z PÓŹN. ZM.) ORAZ Z 20 GRUDNIA 2005r. W SPRAWIE ZASADNICZYCH DLA MASZYN I ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA (Dz. U. Nr 256 POZ. 2170).

Po zidentyfikowaniu zagrożeń i wdrożeniu środków zapobiegawczych na podstawie oceny ryzyka zawodowego pracodawca podejmuje decyzję o dopuszczeniu stanowiska do użytkowania, uznając analizowane stanowisko za bezpieczne dla pracowników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *